top of page

Bijzondere verkoopsvoorwaarden Miramar Tours

1. Prijs


In de overeengekomen prijs zijn alle taksen inbegrepen, tenzij anders vermeld. De prijs is vast, onder voorbehoud van prijsaanpassing zoals voorzien in de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van de reisorganisator of de leverancier(s) van de afzonderlijke prestatie(s).

2. Dossierkosten

Voor elke opening van een dossier worden dossierkosten aangerekend. Deze worden vermeld op de bestelbon. Een tarievenlijst is geafficheerd in het kantoor. In geval van annulatie kunnen deze kosten geen aanleiding geven tot terugbetaling.

3. Betalingsregeling

Bij inschrijving van een reis moet een voorschot van 1/3 van de totale reiskosten worden betaald. Vliegtuig-, trein– , boottickets, verzekeringen, vignetten, pretparktickets, vakantiecheques, dienen bij reservatie volledig te worden betaald, aangezien zij een kwijting inhouden van de totale kostprijs. Bij inschrijvingen minder dan 30 dagen voor vertrek moet gans de reissom onmiddellijk worden betaald. In alle gevallen, behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, moet de reiziger uiterlijk 30 dagen voor de vertrekdatum het saldo betalen, waarna hij de reisdocumenten ontvangt. Bij niet betaling van het saldo binnen deze termijn, behoudt Miramar Tours BVBA zich het recht om de reisdocumenten niet af te leveren en indien daartoe aanleiding bestaat, de reis vooralsnog te annuleren om aldus de kosten te beperken. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal Miramar Tours BVBA het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger. De reiziger is dan de op dat moment geldende annulatiekost van de reisorganisator of de leverancier(s) van de afzonderlijke prestatie(s) verschuldigd en de integrale reservatiekost van de reisbemiddelaar.

4. Interesten en verhoging

De leveringen en/of prestaties van Miramar Tours bvba zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, contant of op de vervaldag die op de facturen vermeld is. In geval van niet betaling op vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn van 15% per jaar, elke begonnen maand geldend als een volledige maand. Tevens is bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en van rechtswege, een verhoging van 10% verschuldigd ten titel van forfaitair vastgestelde schadevergoeding met een minimum van 75,- euro per dossier. Deze interesten aan 15 % per jaar en de forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van € 75,- worden tevens toegepast op de annuleringskosten, behalve indien deze worden terugbetaald door een reisverzekering.

5. Dossiers op aanvraag

Indien bepaalde gewenste diensten “op aanvraag” geboekt worden en de beschikbaarheid wordt bevestigd door de betrokken dienstverlener, is de boeking definitief en bindend. In geval van onbeschikbaarheid wordt het voorschot terugbetaald onder aftrok van de dossierkosten.

6. Voorwaarden van de reisorganisator en/of de leveranciers van de afzonderlijke prestaties

De Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de betrokken reisorganisator(en) en/of de leveranciers van afzonderlijke prestaties zijn onverminderd van toepassing op de uitvoering van de reis, behoudens de met de Belgische of Europese wetgeving strijdige bepalingen, die voor niet geschreven worden beschouwd. Indien de reisbemiddelaar optreedt als tussenpersoon voor een in het buitenland gevestigde reisorganisator, en de algemene of bijzondere voorwaarden van deze laatste strijdig zijn met deze verkoopsvoorwaarden, prevaleren onderhavige bepalingen. Miramar Tours Travel BVBA behoudt zich het recht voor om de betrokken reisorganisator ter vrijwaring te roepen, waartegen de reiziger zich niet mag verzetten

7. Klachten

De reiziger dient elke tekortkoming ter plaatse mee te delen aan de betrokken dienstverleners. Tevens is hij verplicht zijn klacht per aangetekende brief aan de reisorganisator en/of reisbemiddelaar te bevestigen ten laatste een maand na het einde van de reis. Indien de klacht gericht is tegen verschillende dienstverleners, doch tevens betrekking heeft op de diensten van Miramar Tours BVBA, dient alleszins de klacht eveneens gericht te worden aan Miramar tours BVBA. Een klacht gericht enkel t.a.v. andere betrokken partijen heeft geen nuttig gevolg.

8. Verzekering tegen financieel onvermogen

Het risico van financieel onvermogen van Miramar Tours is verzekerd door het consumentencharter van de VVR( fervent reisagent) . Wij zijn een erkend onafhankelijk reisbureau aangesloten bij de Vereniging van Vlaamse Reisbureau’s (VVR) , de belangrijkste beroepsvereniging van de Belgische sector . Zo ben je steeds verzekerd van een professionele aanpak en het beste reisadvies

9. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze overeenkomst met Miramar Tours BVBA wordt beheerst door het Belgisch recht. Er wordt overeengekomen dat de plaats van uitvoering van de overeenkomst de maatschappelijke zetel is van Miramar Tours bvba, Vilvoordelaan 151 te 1930 Zaventem. Voor gerechtelijke invorderingen bij wanbetaling zijn naar keuze van Miramar Tours bvba, de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel of van het betrokken reiskantoor bevoegd. Andere geschillen verband houdend met de diensten van Miramar Tours bvba worden beslecht middels de arbitrageprocedure van de Geschillencommissie Reizen (zie artikel 18 van de Algemene reisvoorwaarden). Indien het geschil niet onder de materiële bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen valt of indien in andere gevallen een gerechtelijke procedure wordt aangespannen, zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.
 

10. Opzegging door de reiziger 


De opzegging door de reiziger kan enkel door persoonlijk in de Shop waar hij zijn reis heeft geboekt een verbrekingsdocument te ondertekenen, of door een email te sturen naar de Travel Shop of Customer Service waar de reservatie werd geboekt, of door een aangetekende brief te richten naar volgend adres: Miramar Tours – Vilvoordelaan 151 – 1930 Zaventem.
Bij gebreke aan annulering in de wijze zoals hierboven vermeld zal de annulering voor ongeschreven worden gehouden. De annulering voor vliegtuigtickets moet ons tijdig bereiken, d.w.z. minstens 48 uur voor de aanvang van de vlucht. De reiziger erkent dat het tijdig indienen van de annuleringsaanvraag relevant kan zijn om de annuleringskosten te beperken.
Opzeggingen die ons toekomen buiten onze openingsuren worden geacht ontvangen te zijn op de volgende werkdag. 5.2 Niet elke geboekte dienst is automatisch annuleer baar. In principe zijn boekingen gemaakt in het kader van een promotiecampagne en boekingen gemaakt aan zeer gunstige tarieven niet annuleer baar.
De annulatiekosten bedragen 100% voor promotionele pakketten en speciale promo’s. Indien de reiziger de annuleringsmogelijkheden van bepaalde diensten wenst te kennen dient hij zich daaromtrent voor elke boeking in te lichten in één van de Travel Shops of via het Customer Service Center.

In geval van opzegging, zullen wij de volgende opzegvergoedingen aanrekenen :

Pakketreizen

Als de reiziger wenst te annuleren zonder negatief reisadvies of dit terwijl er geen gebruik wordt gemaakt van een medische reden bij tussenkomst van de verzekering is de kost 35 euro per persoon die annuleert

Luchtvervoer

Indien de reiziger de geboekte vliegtuigtickets wenst te annuleren vóór uitgifte daarvan, zal Miramar Tours een administratieve kost van 75 euro per persoon aanrekenen indien de totaalprijs van het ticket 500 euro of minder bedraagt en van 125 euro per persoon indien de totaalprijs van het ticket meer dan 500 euro bedraagt. In principe zijn vliegtuigtickets na uitgifte niet annuleerbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij niet annuleerbare vliegtuigtickets kunnen alleen de taksen terugbetaald worden die Miramar Tours van de luchtvaartmaatschappij(en) ontvangt, in mindering gebracht met een administratieve kost van 50 euro per ticket.
Indien een annulering na uitgifte toch mogelijk zou zijn volgens de voorwaarden van de betrokken luchtvaartmaatschappij(en), kan dit enkel mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door deze luchtvaartmaatschappij(en). Bovendien zal de Reiziger een administratieve kost van 75 euro per ticket verschuldigd zijn aan Miramar Tours indien de totaalprijs van het ticket minder dan 350 euro bedraagt, van 125 euro per ticket indien de totaalprijs van het ticket tussen 350 en 700 euro bedraagt en van 150 euro per ticket indien de totaalprijs van het ticket meer dan 700 euro bedraagt.

Trein
De geboekte treintickets kunnen worden geannuleerd mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door de treinmaatschappij(en). Bovendien zal de reiziger een administratieve kost van 50 euro per persoon verschuldigd zijn aan Miramar Tours

Huurwagen
Geboekte huurwagens kunnen worden geannuleerd mits betaling van een administratieve kost van 20%, en minimum 50 euro, per huurwagen indien de annulering wordt uitgevoerd ten laatste 30 dagen voor aanvang van de huurperiode of 50%, en minimum 100 euro, per huurwagen indien de wijziging wordt uitgevoerd tussen de 29e dag voor aanvang van de huurperiode en de laatste dag voor aanvang van de huurperiode. In geen geval kunnen annuleringen worden uitgevoerd op de dag waarop de oorspronkelijk voorziene huurperiode aanvangt; de totale prijs zal dan ook verschuldigd blijven.

Hotels en andere accommodaties
Onverminderd het bepaalde in artikel van deze bijzondere Reisvoorwaarden geven annuleringen met betrekking tot een via Miramar Tours geboekt hotel of andere accommodatie aanleiding tot de volgende kosten die verschuldigd zijn aan Miramar Tours

- 57 dagen voor vertrek: 20% van de totaalprijs van het hotel of de andere accommodatie met een minimum van 50 euro per persoon.
- 56-29 dagen voor vertrek: 50% van de totaalprijs van het hotel of de andere accommodatie met een minimum van 100 euro per persoon.
- 28-15 dagen voor vertrek: 70% van de totaalprijs van het hotel of de andere accommodatie met een minimum van 150 euro per persoon.
In geen geval kunnen annuleringen worden uitgevoerd indien de annulering zou worden aangevraagd binnen de 14 dagen voor vertrek; de totale prijs van het hotel of de andere accommodatie zal dan ook verschuldigd blijven.

11. Opzegging door de reisorganisator

Wij behouden ons het recht voor om voor het vertrek kleine wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst. In dit geval wordt de reiziger verwittigd via een duurzame gegevensdrager.
Wij behouden ons ook het recht voor om kennelijke materiële fouten in de overeenkomst recht te zetten. Wanneer er ingrijpende wijzigingen aan de overeenkomst moeten worden gebracht of wanneer de prijs dient verhoogd te worden met meer dan 8 %, conform art. 20 van de wet, is de reiziger verplicht ons binnen de 7 dagen na de aankondiging van de wijziging te verwittigen van zijn beslissing om de wijziging al dan niet te aanvaarden. Zo niet, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd.

12. GEZONDHEID

Wij kunnen de gezondheidstoestand van alle reizigers niet kennen. Op de reiziger rust dus de plicht om zelf de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de gezondheidsformaliteiten op de gekozen bestemming. De reiziger verklaart dat hij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen reis te ondernemen. De reiziger die een fysieke of psychische beperking heeft, een mobiliteitsbeperking heeft of aan een ziekte lijdt die een behandeling vergt of die zwanger is, moet ons daar verplicht van op de hoogte stellen, desgevallend via de persoon die de reis boekt. Wij behouden ons het recht voor om een reiziger voor een reis te weigeren indien, om objectieve en niet-discriminatoire redenen, blijkt dat hij niet in staat is om deel te nemen.
De reiziger wordt aangeraden om aangepast materiaal en uitrusting te voorzien in functie van de aard van de reis, behalve indien dit is inbegrepen in het pakket. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de nalatigheid van de reiziger op dat vlak. De reiziger wordt aangeraden om inzake gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden de website van de FOD Buitenlandse zaken te raadplegen.

Miramar Tours - Lic. 5647

Vilvoordelaan 151 - 1930 Zaventem
Brussels - Belgium
Tel: 02/721.19.66 - Fax: 02/721.16.33
email: info@miramartours.com
www.miramartours.com

Miramar Tours logo
bottom of page